Privacy policy

JCI Belgium, hierna te noemen «vereniging» of «wij» is een VZW in de kruispuntbank voor bedrijven geregistreerd onder Nr 0408.650.904, en met hoofdzetel gevestigd te 1020 BRUSSEL, Emile Bockstaellaan, 193. JCI Belgium is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De term “behandeling” omvat alle soorten transacties met betrekking tot dergelijke gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren van gegevens. Wij behandelen deze persoonlijke gegevens altijd met de grootste zorg. Het is belangrijk om te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat ook nooit zullen doen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen informatie zoals uw voornaam, uw familienaam, uw leeftijd en / of geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats, misschien ook uw beroep en uw BTW-nummer, uw status binnen JCI Belgium (waarnemer, kandidaat-lid, lid, een lid van de RVB, sympathisant, Senator, Alumni, extern), de geschiedenis van uw activiteiten en takenn binnen JCI en uw geschiedenis van awards.

Wij kunnen ook informatie over u verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze websites, sociale netwerken, wanneer u ons per e-mail antwoord, via cookies, navigatiegegevens en andere technologieën. Zoals voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee wij samenwerken/ kunnen samenwerken, wij verzamelen in aanvulling op de bovengenoemde data ook bedrijfsgegevens zoals BTW of ondernemingsnummer en de gegevens van de contactpersonen van de rechtspersoon (naam, functie, telefoonnummer, …) alsook gegevens die zijn gekoppeld aan zakelijke partners.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

JCI Belgium verwerkt uw persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat deze goed functioneren en om u hoogwaardige communicatie te bieden.

Concreter gebruiken wij uw gegevens voor:
• contact met u te kunnen opnemen om u uit te nodigen voor trainingen, activiteiten en om u op de hoogte te houden van onze evenementen;
• contracten correct met u uitvoeren (wij kunnen u bijvoorbeeld een digitale factuur sturen naar het juiste adres);
• onze diensten verbeteren;
• voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
• statistieken opstellen en testen uitvoeren;

Als u onze nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten niet wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven zonder uw beslissing te hoeven rechtvaardigen. Stuur ons een e-mail, geef dit aan in uw persoonlijke instellingen of vraag dit aan één van onze leden. U kunt ook op elk gewenst moment en kosteloos in onze advertentie-e-mails op de link voor uitschrijven klikken.

Beheer van databases

Alle persoonlijke gegevens worden beheerd door de Raad van Bestuur van JCI Belgium.
Toegang tot deze gegevens wordt alleen verstrekt aan mensen van de vereniging die het nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Overdracht aan derden

Wij verkopen of verhuren uw gegevens nooit aan bedrijven.

Wij kunnen wel uw gegevens gebruiken voor de JCI-netwerk (JCI.cc, JCI BWB, JCI Vlaanderen, JCI Senaat, JCI Belgium Foundation, JCI Sense, TIF) om uw status te bevestigen en u in staat te stellen om toegang tot de informatie in ons netwerk hebben. We behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Bovendien kan JCI Belgium in het kader van mogelijke uitbesteding van bepaalde taken, uw gegevens aan zorgvuldig geselecteerde derden doorgeven, die op hun verzoek hiervan gebruik wensen te maken. Daarvoor zou JCI Belgium alleen gebruik maken van dienstverleners, die naar haar mening, voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van dergelijke gegevens. Deze derden verbinden zich ertoe het vertrouwelijke karakter te behouden.

Als JCI Belgium een beroep zou doen op externe leveranciers, kunnen sommige gegevens worden opgeslagen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien de Europese Commissie erkend dat het land een aanvaardbaar niveau voor de bescherming van persoonsgegevens heeft, zouden we deze mogen doorgeven.

Hoe uw gegevens controleren, corrigeren of verwijderen?

Wanneer u contact met ons opneemt, registreren we bepaalde gegevens. U hebt dus verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens.

U hebt bijvoorbeeld het recht op toegang, correctie en verwijdering van uw gegevens. Om van dit recht gebruik te maken, moet u ons een duidelijk verzoek sturen, waarin u specifiek vermeldt wat u wilt zien, corrigeren of verwijderen. Deze aanvraag moet worden ondertekend, gedateerd en vergezeld gaan van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, moet u ook specifiek uw verzoek motiveren.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, behalve als de verwerking van deze gegevens essentieel is voor de naleving van een wettelijke verplichting of onze contractuele verplichtingen, zullen wij uw verzoek zo snel mogelijk valideren en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

In geval van onenigheid kunt u altijd een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of beroep aantekenen bij de bevoegde rechtbanken.

 

© Copyright 2020 - JCI Belgium

Developing leaders for a changing world